TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

3600 PHỤ HUYNH, 1800 HỌC SINH LỰA CHỌN FPT SCHOOLS

0
Quốc gia có hợp tác đào tạo.
0
Đối tác quốc tế.
0
Tỉnh, thành phố.
0
Học sinh, sinh viên.
event
09:00
Trường TH&THCS FPT
thumb event 1
08:00
Trường TH&THCS FPT
thumb event chung ket SxM
08:00
Hội trường tầng 6 toà T, trường TH&THCS FPT
Bao cao du an SNNDH thumb event
08:00
Hội trường tầng 6 toà T